Aktualności

Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych

MPGO Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01.01.2022 r. zmianie ulegają stawki za odbiór odpadów
wyszczególnione w „Cenniku Usług MPGO” co będzie miało wpływ na sposób dokonywania naliczeń.
Zmiana stawek podyktowana jest m.in. nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622) tj. z dnia 15 kwietnia 2021 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 888), która wprowadziła dla wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (art. 4d; art. 5 ust. 1 pkt. 3 i nast. ww.
Ustawy).
W związku z powyższym począwszy od dnia 01.01.2022 r. MPGO Sp. z o.o. świadczyć będzie
wyłącznie usługę kompleksowego odbioru odpadów, tj. odpadów zmieszanych (cena nie ulega
zmianie) oraz odpadów selektywnie zbieranych (cena 25,00 zł netto za pakiet 4 worków: szkło,
papier, bio, metal i tworzywa sztuczne).