FAQ

Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem?

Jeśli w danej gminie odpady z tworzyw sztucznych są zbierane łącznie z papierem, wówczas wskazane jest opróżnianie i oczyszczanie pojemników po płynnej lub półpłynnej żywności tak, żeby papier nie został przez nią zanieczyszczony i mógł być przekazany do recyklingu.

W przypadku, gdy odpady z tworzyw sztucznych i papier są zbierane oddzielnie, wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne.

Kwestie mycia opakowań powinna zostać określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sposób segregowania odpadów w gminie zależy od procesu technologicznego stosowanego w instalacji do zagospodarowania odpadów, do której są kierowane odpady komunalne z terenu gminy.

 

Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, zapewni nam jednocześnie dostępdo miejsc, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

 

Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina ustalając stawki opłaty bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej  systemu,
 • sytuację, gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.

 

Kto ustalił stawkę za gospodarowanie odpadami?

Stawka została ustalona przez Radę Gminy w formie uchwały.

 

Czy umowę na wywóz odpadów z MPGO Sp. z o.o. należy wypowiedzieć przed 30.06.2013 r.

Nie, odbiorca odpadów sam zajmie się rozwiązaniem umowy.

 

Do kiedy obowiązuje indywidualna umowa na odbiór odpadów komunalnych?

Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30 czerwca 2013r.

 

Kto będzie odbierać odpady komunalne po 01.07.2013 r.?

Kompleksowym odbiorem odpadów komunalnych zajmą się wykonawcy wyłonieni w drodze przetargu publicznego ogłoszonego przez gminę.

O czym gmina powinna poinformować mieszkańców?

Na stronach internetowych lub w sposób zwyczajowo przyjęty gmina ma obowiązek przekazać mieszkańcom informacje o:

 • firmie, która będzie odbierała odpady (siedziba i adres firmy albo imię, nazwisko i adres wykonawcy usługi),
 • sposobach zagospodarowania śmieci przez firmę odbierającą odpady,
 • ilości śmieci, które trafiły do recyklingu i odzysku, a także o tym, ile odpadów trafiło na składowisko,
 • punktach zbiórki nietypowych śmieci, jak stare meble, przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV i AGD czy wyczerpane baterie. Informacja powinna zawierać:
  • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego nietypowe odpady,
  • adresy punktów zbiórki.

 

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?

W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie wykonuje czynności zadeklarowanych, np. nie segreguje odpadów, istnieje możliwość wydania decyzji o wysokości zaległości do uregulowania oraz naliczania wyższej opłaty.

 

Jaki rodzaj odpadów będzie odbierany na terenie Gminy Miejskiej Kraków?

 • Zmieszane odpady komunalne,
 • Selektywnie zbierane odpady komunalne: tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe,
 • Odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady kuchenne segregowane u źródła (dotyczy np. gastronomii, obiektów hotelowych i handlowych, przedszkoli, żłobków, szkół, placówek opiekuńczych, stołówek dla bezdomnych).

 

Jakie odpady należy wrzucać do żółtego worka (zabudowa jednorodzinna) lub żółtego pojemnika (zabudowa wielorodzinna) na terenie Krakowa ?

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej do żółtego worka powinni wrzucać:

 • papier: opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, kartony i pudełka,
 • metal: opakowania z aluminium i żelaza np. puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny,
 • tworzywa sztuczne: opakowania z tworzyw sztucznych np. butelka PET, opakowania po jogurtach, kefirach, margarynach, folie i torebki, butelki po kosmetykach, środkach czystości oraz nakrętki z tworzyw sztucznych,
 • opakowania wielomateriałowe: opakowania po sokach, mleku (tzw. tetra packi),
 • szkło: butelki oraz słoiki.

 

Co jeśli inni mieszkańcy bloku na terenie Gminy Miejskiej Kraków nie będą segregować?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez Radę Gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane).

Jakie są częstotliwości odbioru odpadów na terenie Gminy Miejskiej Kraków?

Terminy odbioru dla zabudowy jednorodzinnej:

 • Odbieranie co 2 tygodnie odpadów z pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
 • Odbieranie raz w miesiącu worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi.
 • Odbieranie selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością określoną w harmonogramie ustalonym przez Zarządcę Systemu.

Terminy odbioru dla zabudowy wielorodzinnej:

 • Odbieranie co najmniej 2 razy w tygodniu odpadów z pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
 • Odbieranie raz w tygodniu pojemników z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi.
 • Odbieranie co najmniej 2 razy w miesiącu odpadów selektywnych ze szkła.
 • Odbieranie selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością określoną w harmonogramie ustalonym przez Zarządcę Systemu.

 

Terminy odbioru dla nieruchomości niezamieszkałych:

 • Odbieranie odpadów zmieszanych częstotliwość dostosowana do potrzeb właścicieli nieruchomości.
 • Odbieranie pojemników z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe), z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru.
 • Odbieranie pojemnika o określonej pojemności, dostosowanej do potrzeb właściciela nieruchomości (dotyczy np. gastronomii, obiektów hotelowych i handlowych, przedszkoli, żłobków, szkół, placówek opiekuńczych, stołówek dla bezdomnych), z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru.

 

W jaki sposób będzie wnoszona opłata za wywóz odpadów?

Gmina przekaże mieszkańcom pełną informację na ten temat. Za mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, zarząd nieruchomości będzie się bezpośrednio rozliczać z gminą. W zabudowie jednorodzinnej to właściciel posesji będzie dokonywał tego rozliczenia. Gmina określa termin, częstotliwość i sposób wnoszenia opłaty. Opłata będzie naliczana na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.