Klienci indywidualni

Z dniem 1 lipca 2013 r. uległy zmianie zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. Modyfikacja dotychczasowego systemu gospodarki odpadami wynikała z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na Gminy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Oznacza to, że od 1 lipca br. odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie poszczególnych gmin odbierane są przez firmy wyłonione przez gminy w drodze przetargów.

Właściciele są zobowiązani ponosić opłaty za odbiór odpadów na rzecz gminy, na terenie której znajduje się dana nieruchomość (zgodnie ze stawkami przyjętymi w drodze uchwał przez radę gminy), a nie jak to do tej pory, na rzecz firmy odbierającej nieczystości.