Segregacja

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza  z dniem 1 lipca 2013 roku  nowy system gospodarowania odpadami.  Zgodnie z nim gminy zobowiązane są do ustanowienia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych i zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu jak również ograniczenia masy odpadów kierowanych na składowiska.

Segregacja odpadów powinna zaczynać się już u źródła tj. na terenie nieruchomości. Powinna być prowadzona w sposób pozwalający na wyodrębnienie:

• papieru i tektury,
• odpadów opakowaniowych ze szkła,
• tworzyw sztucznych i metali, odpadów wielomateriałowych,
• odpadów zielonych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• przeterminowanych leków,
• chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.),
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów budowlano-remontowych.

Tylko prawidłowa segregacja odpadów w gospodarstwach domowych umożliwia ich powtórne przetworzenie!

Jak przygotowywać odpady?

RODZAJ ODPADU

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

 

 • Papier, gazety, czasopisma
 • Terminarze w twardych okładkach
 • Karton 
 • Szklane butelki i słoiki
 • Miękkie opakowania plastikowe
 • Butelki plastikowe PET (politereftalan)
 • Butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej
 • Wyciągnąć zszywki,
 • Oderwać okładkę powleczoną innym materiałem,
 • Spłaszczyć usunąć elementy plastikowe lub metalowe,
 • Opróżnić, zdjąć nakrętki, przepłukać, osuszyć, nie tłuc,
 • Usunąć resztki jedzenia, przepłukać, osuszyć, zgnieść,
 • Przepłukać, osuszyć, zgnieść i zakręcić,
 • Zużyć zawartość do końca, osuszyć, zgnieść.